بذر یونجه نیکشهری

بذر یونجه نیکشهری

اقلیم مناسب یونجه نیکشهریگرم و خشک جنوب کشور

ارتفاع یونجه نیکشهریحدود 90 سانتی متر

تعداد چین یونجه نیکشهری: 10 تا 12 چین در سال

اندازه برگ های یونجه نیکشهری: پهن

درصد خلوص بذر یونجه نیکشهری: ۹۹٪ (بذر یونجه نیکشهری سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه نیکشهری: ۹۵٪

در حال نمایش 2 نتیجه