بذر یونجه ایتالیایی

بذر یونجه ایتالیایی جیا دارای ویژگیهای زیر است :

قدرت سازگاری : سازگاری با تمام مناطق آب و هوایی کشور

تعداد چین : هفت تا هشت چین بسته به آمادگی و بار زمین

رشد مجدد بعد از هر بار برداشت : حدود 20 تا 25 روز بسته به تغذیه یونجه

ارتفاع : ارتفاع 90 تا 120 سانتی متر

میزان بذر لازم در هر هکتار : 50 کیلوگرم در هکتار

در حال نمایش یک نتیجه