بذر تریتیکاله

تریتیکاله گیاهی است که هم خصوصیات گندم را دارد و هم چاودار و همچنین در صد پروتئین بالاتری نسبت به گندم و چاوداردارد و اکثر اسید آمینه های ضروری را هم دارا می باشد. مواد معدنی آن بیشتر از گندم و میزان ویتامین آن برابر با گندم است.

در حال نمایش یک نتیجه