کود گوگرد بنتونیت دار

مزایای استفاده از کود گوگرد بنتونیت دار 
تنطیم اسیدیته خاک مزرعه و افزایش جذب عناصر پرمصرف و کم مصرف مانند نیتروژن، فسفات و پتاسیم و عناصر کم مصرف، آزادسازی مواد غذایی بلوکه شده در خاک بستر.

گوگرد نقش کلیدی در سیستم فتوسنتز در برگها و اندام های سبز دارد و کمبود آن رشد گیاه را مختل می کند یعنی با مصرف این کود رشد گیاه در سطح نرمال قرار می گیرد.

مقاومت گیاه را را به سرما افزایش می دهد.

مقدار قابل توجهی از کود گوگرد در طول زمان وجود در خاک به ترکیب سولفات تبدیل شده و نیاز گیاه به این عنصر لازم و ضروری را تامین می نماید.

نمایش دادن همه 2 نتیجه