خانه / مقاله ها / ﭘﻤﭗ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آبیاری تحت فشار و راهنمایی انتخاب بهترین پمپ

ﭘﻤﭗ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آبیاری تحت فشار و راهنمایی انتخاب بهترین پمپ

در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آبیاری تحت فشار ، ﻫﺪف ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻧﻮع ﭘﻤﭙﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻓﺸﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺑﺪه و ﻓﺸﺎر ﻃﺮاﺣﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آبیاری تحت فشار

ﺑﺪه و ﻓﺸﺎر ﻃﺮاﺣﻲ از روی ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎه اوج ﻣﺼﺮف آب ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ وﺟﻮد دارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪﻗﺒﻼً در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﻛﺮ ﺷﺪ، در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻬﻼک ﭘﻤﭗ، اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر، ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﻤﭗ

ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮﺣﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻠﺰوﻧﻲ و ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ (ﻓﺸﺎر ﻗﻮی) ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺷﻮد. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻨﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪی و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدد.

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﭘﻤﭗ

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﭘﻤﭗ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎر ﭘﻤﭗ ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻼﻗﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺪه – ﻓﺸﺎر ﭘﻤﭗ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺪه و ﻓﺸﺎر ﻃﺮاﺣﻲ اﻧﻄﺒﺎق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎر ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﺑﺪه و ﻓﺸﺎر ﻃﺮاﺣﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ :

  • ﭘﻤﭗ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده ﻛﺎر ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن، ﺑﺎزده ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎر در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده ﺑﺎﺷﺪ.
  • در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از ﭘﻤﭙﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاش ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز از ﺗﺮاش ﻛﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
  • در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﺪه و ﻓﺸﺎر ﻃﺮاﺣﻲ، ﺑﺪه و ﻓﺸﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪی ﭘﻤﭗ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺪه و ﻓﺸﺎر ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر، ﻓﺸﺎر را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد.
  • ﺳﻌﻲ ﺷﻮد از دورﻫﺎی ﻛﻤﺘﺮ ﭘﻤﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ۱۴۵۰) دور در دﻗﻴﻘﻪ)، ﭼﻮن در دورﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ، اﺳﺘﻬﻼک ﭘﻤﭗ و ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
  • در ﻣﻮرد ﭘﻤﭙﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﭘﻤﭗ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ در ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﭘﻤﭙﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ، ﻓﺸﺎر اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت، ﻓﺸﺎر اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﭘﻤﭗ ﺿﺮب ﮔﺮدد.

ﺗﻌﺪاد ﭘﻤﭙﻬﺎ

اﻏﻠﺐ در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﺑﺰرگ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ از ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد:

− ﺑﺪه ﻃﺮاﺣﻲ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ.

− ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری، ﺑﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد و ﻣﺪل ﭘﻤﭙﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﭘﻤﭙﻬﺎ از ﻣﺪار ﻳﺎ وارد ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪار ﺑﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ را ﺑﺎ ﺑﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮد.

  • ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺮاﺑﻲ ﻳﻚ ﭘﻤﭗ، ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
  • ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮی ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  • ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﻤﭙﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻟﺬا اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻤﭗ رزرو

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺧﺮاﺑﻲ آن ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻬﻼک اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ۲۴ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻤﭗ رزرو ﺿﺮوری ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ ۲۰ ﺗﺎ ۳۰ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻤﭙﻬﺎی اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻤﭗ رزرو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما (اینجا کلیک کنید)
X
X