خانه / مقاله ها / آفت سنک بذرخوار کلزا و راه های کنترل آن

آفت سنک بذرخوار کلزا و راه های کنترل آن

آفت سنک بذرخوار کلزا در سالیان گذشته در مزارع کلزا به عنوان آفت پایان فصل حضور داشته که البته در اواخر فصل رشد کلزا و زمان رسیدن غلاف ها، دانه ها و حتی پس از برداشت در مزارع، حشرات کامل آن نیز وجود دارد. 

آفت سنک بذرخوار کلزا

سنک کلزا مانند اغلب سنکهاي جنس Nysius عموماً از بذر گیاهان میزبان خود تغذیه میکند، اگرچه تغذیه از بافتهاي آوندي نیز در بین آنها عمومیت دارد.

این سنک جزو فون حشـرات ایران بوده و قبل از گسترش کشت کلزا، روي علفهاي هرز و گیاهان مختلـف بـه ویـژه گیاهـان خانوادة کلم در جمعیت هاي پایین وجود داشته است.

حشرات کامل و پوره هاي ایـن سـنک در مناطقی که به دلیل شرایط آب و هوایی، برداشت کلزا به تأخیر می افتد به مزارع کلزاي سـبز و دیرکشت شده حمله ور شده و سبب از بین رفتن آنها می شوند.

آفت سنک بذرخوار کلزا

نحوه خسارت آفت سنک بذرخوار کلزا

در شرایط طبیعی، قبل از برداشت محصول، ابتدا حشرات کامل بصورت پراکنده در کف مـزارع برداشت نشده، مشاهده می شود.

به محض برداشت محصول و دپو شدن بقایاي گیاهی، حشرات کامل جفتگیري کرده و روي خاك و شکاف زمین تخم ریزي می کنند.

پوره ها ضمن تغذیه از بذور ریخته شده روي زمین و بقایاي گیاهی آبدار، علفهاي هرز و یا بوته هاي کلزاي سـبز شـده
در مزارع، به رشد و تکثیر ادامه می دهند.

دوره پورگی نسل اول حدود یکماه از اردیبهشـت تـا اواسط خرداد طول می کشد و نسل دوم از اواسط خرداد تا تیرماه و نسل سوم از اواسط تیرماه تا اواسط مرداد طول می کشد.

علایم

با توجه به زمانی که بوته درگیر این مساله می شود، علایم به صورت ضعف و کوتاهی بوته، ریزش گل و غنچه، عدم رشد و کوچک ماندن غلاف‌ها، عدم تشکیل دانه در غلاف، پوک شدن و یا ریز بودن دانه‌ها خود را نشان می دهد.

این خسارات شباهت زیادی با آسیب وارده از طرف شته مومی می باشد.

کنترل و مدیریت آفت سنک بذرخوار کلزا

ردیابی و شناسایی آفت:

همزمان با رسیدن غلافها، ردیابی و شناسایی مزارع آلوده توسط کشاورزان و کارشناسان منطقه
به منظور آمادگی براي عملیات کنترل ضروري است.

کنترل زراعی:

1 -جمع آوري بقایاي گیاهی محصول از مزرعه براي جلوگیري از دسترسی سنک بذر خوار
کلزا به غذاي مناسب و کافی، توصیه میشود.
2 -انجام شخم عمیق پس از برداشت در مناطق آلوده به منظور خارج ساختن بذور ریخته
شده، از دسترس حشره و نیز مدفون نمودن تخم آفت در خاك، باعث کاهش جمعیت
نسل بعد شده و خطر هجوم آفت را کاهش میدهد.

کنترل شیمیایی:

در صورتی که جمعیت فراوان سنک بذر خوار کلزا در مزارع برداشت شده مشاهده شود، ضمن
سمپاشی مزرعه آلوده، مزارع همجوار آن تا فاصله دو متر از حاشیه با یکی از سموم ارگانو
فسفره (از جمله دیازینون %60 Ec به میزان 5.1-1 لیتر در هکتار و یا دورسبان %40 Ec به
میزان 5.1-1 لیتردر هکتار) سمپاشی شود.

‫0/5 ‫(0 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما (اینجا کلیک کنید)
X
X